Reizen voorbij het licht: ultieme bijna-doodervaringen, BDE verhalen (2022)

Reizen voorbij het licht: ultieme bijna-doodervaringen, BDE verhalen (1)
Het licht gezien
Kenneth Ring &
E. Elseasser Valarino

Kenneth Ring over BDE ervaringen

(emeritus professor psychologie aan de universiteit vanConnecticut, VSA)

(Video) I Died And Became One With The Light | Near Death Experience | NDE

Bij mijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE’s)gedurende meer dan twintig jaar, heb ik ontelbare mensen ondervraagddie mij fascinerende verhalen verteld hebben over hun ontmoetingen metverblindend licht en met figuren van licht die direct voort lijken tekomen uit het hart van de bijna-dood ervaring zelf. Natuurlijk zijn ditsoort verhalen nu deel gaan uitmaken van onze algemene kennis over hoehet is om te sterven, en collectief hebben zij een nieuwe en immenstroostende visie teweeg gebracht op wat ons te wachten staat wanneerwij de overgang maken naar de dood. Ofschoon velen van ons diep geroerdzijn door het lezen van zulke verslagen, heeft bijna niemand begripvoor het feit dat deze verhalen niettemin voorbeelden zijn vanincomplete of gedeeltelijke BDE’s. Dat wil zeggen, ze nemen ons eenheel eind mee in de eerste stadia van de dood, maar zij laten ons nietde hele weg zien.

Vanuit dit perspectief is het vanzelfsprekend de vraag testellen of iemand wat de hele weg naar de dood schijnt te zijn,werkelijk afgelegd heeft, en daarna in staat geweest is om terug tekeren om ons erover te vertellen. Door mijn jarenlange onderzoek ben iknu bereid te zeggen dat er inderdaad een paar BDE’s geweest zijn dieschijnbaar een heel eind voorbij de gebruikelijke ervaringsgebiedenzijn doorgedrongen waar bijna alle BDE’s eindigen. Het verslag wat zijdoen van hun reizen tot voorbij het Licht, als het ware, geeft ons eentot nu toe ongeopenbaarde glimp van een stralend universum dat waarlijklijkt op iets van de ultieme bron van de schepping zelf. De reizen totachter het Licht, waarvan ik er enkele met u zou willen delen in ditartikel, spreken bijna altijd van of impliceren het bestaan van eentweede licht, dat een soort ultiem licht is, de bron van alles, eenplaats waar wij vandaan komen en waarnaar wij onvermijdelijk zullenterugkeren. Om deze redenen noem ik dit uiterst zeldzame (tijdelijke)verblijf bij de Bron een ultieme bijna-dood ervaring en ik geloof datdeze het verhaal voltooien waarnaar typische BDE’s alleen maar kunnenverwijzen.

(Video) Jongen Overlijdt, Komt Terug en Zegt dat Jezus hem een Boodschap Gaf voor de Wereld

Op deze plaats kan ik u slechts illustraties geven van drieultieme BDE’s uit mijn onderzoek. Meer volledige verhalen en delen vanandere verhalen zijn te vinden in mijn recente boek, Lessons from theLight (Perseus Books). Het staat buiten kijf dat een van demerkwaardigste BDE’s die ik ooit ben tegengekomen, mijn vriendMellen-Thomas Benedict is overkomen, die op ’t ogenblik in Californiëwoont waar hij met veel succes een aantal op licht gebaseerdegenezingstechnologieen aan het ontwikkelen is, die deels voortgekomenzijn uit informatie die hij kreeg tijdens zijn BDE. Tijdens MellensBDE, toen hij zich in het Licht bevond, hoorde hij zichzelf vragen ofhij mocht weten wat het Licht ‘echt’ was en of hij er helemaal in mochtworden opgenomen. Op dat moment gebeurde er het volgende en ik citeer:

‘Het was het mooiste wat ik ooit gezien heb, gewoon(zijn stem beeft), ik ging er gewoon in en (zijn stem hapert), het wasgewoon overweldigend (hij snakt naar adem), het leek op alle liefde dieje ooit gewild hebt en het was het soort liefde die geneest, heelmaakt, regenereert. En hoe meer ik erin ging, hoe meer ik gewoon zei‘Ik wil weten, ik wil echt weten wat er gaande is.’ En ik werdopgenomen in het Licht, en tot mijn verbazing, erdoorheen, bam! Op datmoment leek het alsof ik ergens heen werd gedreven. Ik weet niet of ikergens in de ruimte bewoog, maar plotseling kon ik de wereld zienwegvliegen, ik kon het zonnestelsel zien wegvliegen, ik kon toenmelkwegstelsels zien en – het ging zo maar door.
Uiteindelijk kreeg ik het gevoel dat ik door alles heenging dat ooitgeweest was. Ik zal het allemaal – melkwegstelsels werden sterretjes ensuperclusters van melkwegstelsels, en werelden na werelden, enenergierijken – het was gewoon een verbijsterend schouwspel. En ik hadhet gevoel alsof ik ergens de hoogte in schoot, maar ik denk eigenlijkdat het mijn bewustzijn was dat zich zo snel verruimde. En het gebeurdezo snel maar het was in zulk detail dat er een ander licht recht op meafkwam en toen ik dit licht bereikte, was het alsof (pauze) ik oplosteof zoiets. En ik begreep op dat moment dat ik voorbij de oerknal was.Dat was het eerste licht ooit en ik ging door de oerknal heen. Datgebeurde er. Ik ging door dat membraan in – wat ik denk dat de aloudemensen de Leegte noemen. Plotseling was ik in deze leegte en ik was mijbewust van alles dat ooit geschapen was. Het was alsof ik door Godsogen keek, alsof ik God geworden was. Plotseling was ik niet meer ik.Het enige wat ik kan zeggen is dat ik door Gods ogen keek. Enplotseling wist ik waarom iedere atoom er was, en ik kon alles zien. Enik bleef in die ruimte, ik weet niet hoe lang. En ik weet dat daar ietsheel dieps gebeurde.’

Mellen is niet de enige die de ervaring van het terugkerennaar de Bron en het eenworden met God tijdens een ultieme BDE heeftverteld. Nog zo iemand is een vrouw die in Florida woont, genaamdVirginia Rivers. Ook haar BDE bracht haar tot een reis zoals die vanMellen, zoals u zult zien wanneer u haar beschrijving leest van haarultieme BDE. Maar in feite gaat haar verhaal verder waar dat van Melleneindigt, door duidelijk te maken waaraan Mellen refereerde toen hijzei, ‘En ik weet dat daar iets heel dieps gebeurde.’ Het verhaal vanVirginia begint wanneer ze merkt dat ze tevoorschijn komt uit eenzwarte leegte:

(Video) Vader En Zoon Sterven In Verkeersongeval, Dan Komt De Zoon Terug Tot Leven En Zegt De Raarste Dingen

‘Onmiddellijk begon de zwartheid uit te barsten inmyriaden sterren en ik voelde me alsof ik in het midden van hetuniversum stond met een volkomen panoramisch blikveld in allerichtingen. Het volgende moment begon ik te merken dat ik in eenvoorwaartse beweging zat. De sterren leken zo snel langs me heen tevliegen dat zij een tunnel om mij heen vormden. Ik begon bewustzijn,kennis te ervaren. Hoe verder ik naar voren werd gedreven, hoe meerkennis ik kreeg. Mijn denken voelde als een spons, die groeide en zichuitbreidde in grootte bij iedere toevoeging. De kennis kwam in lossewoorden en in hele ideeenblokken. Het leek gewoon of ik alles konbegrijpen terwijl het geabsorbeerd werd. Ik kon voelen hoe mijndenkvermogen expandeerde en absorbeerde en ieder nieuw stukjeinformatie paste op de een of andere manier. Het was alsof ik het algekend had maar het was vergeten of verloren, alsof het hier lag tewachten tot ik het opraapte terwijl ik er langskwam. Ik bleef groeienin kennis, evoluerend, expanderend en dorstig naar meer. Naarmate elkeseconde voorbijging was er meer te leren, waren er antwoorden opvragen, betekenissen en definities, filosofieën en redenen,geschiedenissen, mysteriën en zoveel meer, die allemaal mijn denkenbinnenstroomden. Ik herinner mij dat ik dacht, ‘Dat wist ik, dat weetis zeker, waar is het al die tijd gebleven?’
Ik voelde mij volkomen vredig. Ik had een eeuwigheid op deze plaatskunnen blijven terwijl deze pulserende kracht van liefde en schoonheiddoor mijn hele ziel klopte. Liefde stroomde in mij vanuit alle hoekenvan het universum. Ik werd nog steeds voortgedreven met wat op grotesnelheid leek. Toch was ik in staat alles wat ik passeerde op te merkenalsof ik stilstond. Een piepklein lichtpuntje verscheen ver voor mijuit aan het andere eind van mijn caleidoscopische tunnel. Het lichtwerd groter en groter terwijl ik dichter en dichterbij zweefde, totdatik eindelijk op mijn bestemming was aangekomen.
Opeens was er totaal en absoluut bewustzijn. Er was geen enkele vraagdie ik kon stellen waarop ik niet al het antwoord kende. Ik keek naarde tegenwoordigheid waarvan ik wist dat hij er zou zijn en dacht ‘God,het was zo eenvoudig, waarom wist ik dat niet?’ Ik kon God niet zienzoals ik u kan zien. Toch wist ik dat Hij het was. Een Licht, eenschoonheid die van binnen uit kwam, oneindig in alle richtingen omiedere atoom van het bestaan aan te raken. De harmonie van inkleuring,ontwerp en melodie ontstonden hier bij het Licht. Het was God, zijnliefde, zijn licht, zijn wezenlijke essentie, waarbij descheppingskracht naar het einde van alle eeuwigheid emaneerde… die naarvoren strekte als een pulserend baken van liefde om mij ‘Thuis’ tebrengen. De kwaliteit van zijn woord, zijn gedachte, zijn stem in mijnhoofd was magnifiek, betoverend, dwingend zonder te eisen, mild envriendelijk en gevuld met meer liefde dan mogelijkerwijs beschreven kanworden. In Zijn aanwezigheid te zijn was inspirerender, uitnodigenderdan welk soort liefde of harmonie die ooit in deze realiteit ontdektis. Geen enkele ervaring, geen enkele nabijheid is ooit zo vollediggeweest.’

Tenslotte ervoer ook een derde persoon met een BDE, BeverlyBrodsky, die nu in Californië woont, dat zij in Gods tegenwoordigheidwas tijdens haar ultieme BDE en zij was, net als Mellen en Virginia, deontvanger van golf na golf transcendentale kennis en absolute liefde.Hier volgt een deel van haar verhaal over de culminerende fase van haarervaring:

‘Vervolgens herinnerde ik mij dat ik over een langeafstand reisde, omhoog naar het Licht toe. Ik geloof dat ik heel snelhiervandaan bewoog, maar dit totale gebied leek buiten de tijd teliggen. Tenslotte bereikte ik mijn bestemming. Maar ik was niet alleen.Daar, voor mij, was de levende tegenwoordigheid van het Licht. Daarbinnen voelde ik een alles doordringende intelligentie, wijsheid,mededogen, liefde en waarheid. Er was vorm noch geslacht aan ditvolmaakte Wezen. Het, dat ik van nu af aan Hij zal noemen, inovereenstemming met onze algemeen aanvaarde syntaxis, bevatte alles,zoals wit licht alle kleuren van een regenboog omvat wanneer het dooreen prisma valt. En diep in mij ontstond een onmiddellijke enwonderbaarlijke herkenning: ik, zelfs ik, stond oog in oog met God.
[Na een tijdje] werd ik plotseling vervuld met alle wijsheid van hetWezen. Ik kreeg meer dan alleen de antwoorden op mijn vragen: allekennis werd voor mij ontvouwd, zoals het onmiddellijke in bloeischieten van een oneindig aantal bloemen tegelijk. Ik werd vervuld vanGods kennis, en in dat kostbare aspect van zijn Zijn-heid, was ik eenmet Hem. Maar mijn ontdekkingsreis begon pas.
Nu werd ik vergast op een buitengewone reis door het universum. In eenoogwenk reisden wij naar het centrum waar sterren geboren worden,supernova’s exploderen en vele andere glorieuze hemelse gebeurtenissenplaatsvinden waar ik geen naam voor weet. De indruk die ik nu heb vandeze reis is dat het me een gevoel gaf dat het universum als geheel eengroot object is dat geweven is van dezelfde stof. Ruimte en tijd zijnillusies die ons op ons niveau houden; daarbuiten is alles tegelijkaanwezig. Ik was passagier in een Goddelijk ruimteschip waarin deSchepper mij de volheid en de schoonheid van zijn hele Schepping lietzien.
Het laatste wat ik zag voordat alle externe visie eindigde was eenluisterrijk vuur – het hart en de kern van een prachtige ster.Misschien was die een symbool voor de zegen die ik nu zou ontvangen.Alles verbleekte behalve een rijke, volle leegte waarin Dat en ik Alleswat bestaat, omvatten. Hier ervoer ik, in onuitsprekelijke schittering,gemeenschap met het Licht Wezen. Nu werd in vervuld met niet alleenalle kennis, maar ook met alle liefde. Het was alsof het Licht in mijen door mij heen geschonken werd. Ik was Gods voorwerp van adoratie; enuit Zijn/onze liefde haalde ik onvoorstelbaar veel leven en vreugde.Mijn wezen werd getransformeerd; mijn begoochelingen, zonden en schuldwerden ongevraagd vergeven en gezuiverd; nu werd ik Liefde, Oerwezen enZaligheid. En, op een bepaalde manier, blijf ik daar, in alleEeuwigheid.
Zo’n vereniging kan niet verbroken worden. Het was, is en zal altijd zozijn.’

Deze spannende reizen door het universum naar de Bron vanalle Schepping – God, het Licht – van waaruit absolute liefde envolkomen kennis in een eeuwige stroom naar buiten komen lijken welhaasthet toppunt te zijn van de menselijke ervaring. Tenslotte zijn wij weerthuis en kunnen ons herinneren dat de gelukzaligheid altijd te vindenis als wij beseffen dat wij één zijn met God en dat dit onze ware aardis. Zo groot is de verlichting van de ultieme bijna-dood ervaring.

(Video) Doodnormaal - 46. Pim van Lommel over bijna dood ervaringen

En wat nog meer is: de mensen die teruggekeerd zijn van dezeultieme BDE’s verzekeren ons ook nog dat dit een reis is die wijallemaal, niet alleen een paar bevoorrechte zielen, eens zullen maken.Misschien wordt dit het best verwoord door Beverly Brodsky:

‘Ofschoon mijn hemelse reis twintig jaar geledenplaatsvond, ben ik hem nooit vergeten. Noch heb ik, geconfronteerd metspot en ongeloof, ooit getwijfeld aan de realiteit ervan. Niets dat zointens en levensveranderend is, zou mogelijkerwijs een droom of eenhallucinatie geweest kunnen zijn. In tegendeel, ik beschouw de rest vanmijn leven als een voorbijgaande fantasie, een korte droom, die eindigtals ik opnieuw wakker word in de permanente tegenwoordigheid van dieschenker van leven en gelukzaligheid.’

Voor diegenen die treuren of vrezen, ik verzeker u hiervan:De dood bestaat niet, en er is ook geen einde aan de liefde. En bedenkook wel dat wij aspecten zijn van het ene volmaakte geheel, en alszodanig deel zijn van God, en van elkaar. Op een dag zullen u die ditleest en ik samen zijn in licht, liefde en oneindigegelukzaligheid.

(Video) Eindeloos Bewustzijn - full film version

Uit: The Theosophist, december 2000
Vertaling: A.M.I.

  • Boekenover Bijna Dood Ervaringen
  • Persoonlijkebijna dood ervaringen: citaten
  • Uittredingen bijBijna-Doodervaringen: citaten
  • Contact metoverledenen bij BDE's: citaten
  • Boekenover paranormale verschijnselen, parapsychologie en helderziendheid

Bij mijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen heb ik ontelbare mensen ondervraagd die mij fascinerende verhalen verteld hebben.

Op dat moment leek het alsof ik ergens heen werd gedreven.. En ik weet dat daar iets heel dieps gebeurde.’. Mellen is niet de enige die de ervaring van het terugkeren naar de Bron en het eenworden met God tijdens een ultieme BDE heeft verteld.. Ik herinner mij dat ik dacht, ‘Dat wist ik, dat weet is zeker, waar is het al die tijd gebleven?’. Ik voelde mij volkomen vredig.. Ik keek naar de tegenwoordigheid waarvan ik wist dat hij er zou zijn en dacht ‘God, het was zo eenvoudig, waarom wist ik dat niet?’ Ik kon God niet zien zoals ik u kan zien.. Het was God, zijn liefde, zijn licht, zijn wezenlijke essentie, waarbij de scheppingskracht naar het einde van alle eeuwigheid emaneerde… die naar voren strekte als een pulserend baken van liefde om mij ‘Thuis’ te brengen.. Nu werd in vervuld met niet alleen alle kennis, maar ook met alle liefde.. En wat nog meer is: de mensen die teruggekeerd zijn van deze ultieme BDE’s verzekeren ons ook nog dat dit een reis is die wij allemaal, niet alleen een paar bevoorrechte zielen, eens zullen maken.

Ervaringen van zweven boven het eigen lichaam.

1.1 Uit: Herinneringen aan de dood (M. Sabom), p. 35,. bijna-dood ervaring: "Ik had mijn lichaam verlaten en bevond me terzijde in een soort koker. ... Er werd omgeroepen dat er een spoedgeval was en ik zag hoe de. dokters en verpleegsters binnenkwamen en de verwarring ... Zij sloegen. op mijn borst, gaven injecties en renden rond ... Anderen graaiden mijn. spullen bij elkaar omdat ze me gingen overbrengen naar de intensive. care-afdeling ... Ik zag hun gezichten en de achterkant van degenen die. met hun rug naar me toestonden ... Ik zag de kleine naald die ze in. mijn hand staken.. En al die tijd sloegen ze op mijn borst ... Ze hadden een. beademingsapparaat en een karretje met een heleboel spullen erop, maar. ik weet niet wat dat allemaal voor dingen waren ... Ik had gezien hoe. ze allerlei dingen uit mijn kast haalden, bij het voeteneinde van mijn. bed.. 1.4 Uit: Herinneringen aan de dood (M. Sabom), p.. 111, bijna-dood ervaring: "Het volgende wat ik zag was de vrouw (de bestuurster van de auto) die. huilde ... Ze stond naast de auto en de auto was gestopt daar waar. alles was gebeurd ... Ik herinner me hoe de wagen was gedeukt.. Ik herinner me dat ik op een heel afstandelijke. manier dacht dat dat zeker de manier was waarop het slachtoffer van een. ongeluk moet worden behandeld.. ... En het volgende wat ik me herinner is dat. ik lag te huilen in de ziekenkamer omdat ik niet kon zien ... Toen ik. ontwaakte was ik blind en ik kon dertig minuten niets zien, totdat ik. weer volkomen bij bewustzijn was.". 1.5 Uit: De tunnel en het licht (R. Moody), p. 62. (kind, 9 jaar), bijna-dood ervaring: "Ik hoorde hen zeggen dat mijn hart was gestopt, maar ik was bij het. plafond, en ik keek.. Ik zweefde dicht bij het. plafond, dus toen ik mijn lichaam zag, wist ik niet dat ik dat was.. Ik herinner me dat ik ernaar keek en. zag dat ik mijn ogen dicht had.. Ik zag hoe ze mijn lichaam in de ziekenauto legden, en. ik probeerde hun nog te vertellen dat er niks met me aan de hand was,. maar niemand hoorde me.. Ik dacht dat ik dood was ... De. dokters maakten zich zorgen, maar ik probeerde ze te vertellen dat dat. niet hoefde.. Toen ik wakker werd, vertelde. ik de dokter dat ik had gezien dat hij die elektroden op mijn borst. deed.. 1.8 Uit: Het licht gezien (K. Ring), p. 82 (blind. geboren), bijna-doodervaring: "... 'Het eerste dat ik me weet te herinneren is dat ik me bij het. plafond bevond en die arts hoorde praten - het was een mannelijke arts.. Ik keek naar beneden en zag dat lichaam, en eerst wist ik niet zeker of. het mijn lichaam was.. Ik kon zien dat mijn hoofd was. opengesneden en ik zag veel bloed' (hoewel ze de kleur ervan niet kon. benoemen - ze zegt geen idee van kleur te hebben.. Ik wilde hun vertellen dat ik hier was en dat ik. hen kon horen en zien, maar ik kon niet met ze praten of op een andere. manier met ze communiceren.

stel je een droom voor waarin je een intens gevoel van aanwezigheid voelt, de meest ware ervaring in je leven, terwijl je wegdrijft van je lichaam en naar je eigen gezicht kijkt. Je hebt een vleugje angst als herinneringen aan je leven voorbij flitsen, maar dan passeer je een transcendente drempel en word je overwonnen door een gevoel van gelukzaligheid. Hoewel het overwegen van de dood angst lokt voor veel mensen, worden deze positieve kenmerken gerapporteerd in sommige van de bijna-dood ervaringen (BDE ‘ s) ondergaan door degenen die de rand van de dood bereikten alleen om te herstellen.

Hoewel het overwegen van de dood angst lokt voor veel mensen, worden deze positieve kenmerken gerapporteerd in sommige van de bijna-dood ervaringen (BDE ‘ s) ondergaan door degenen die de rand van de dood bereikten alleen om te herstellen.. De inhoud van die ervaringen omvat beroemde herinneringen aan iemands leven ” flitsen voor de ogen, “en ook de sensatie van het verlaten van het lichaam, vaak het zien van iemands eigen gezicht en lichaam, zalig reizen door een tunnel naar een licht en het gevoel” één ” met iets universeels.het is niet verrassend dat velen BDE ‘ s hebben aangegrepen als bewijs van leven na de dood, de hemel en het bestaan van god.. De beschrijvingen van het verlaten van het lichaam en zalige eenheid met het universele lijken bijna geschreven vanuit religieuze overtuigingen over zielen die het lichaam verlaten bij de dood en opstijgen naar hemelse gelukzaligheid.. Misschien weerspiegelen BDE ‘ s veranderingen in hoe de hersenen functioneren als we de dood naderen.veel culturen gebruiken drugs als onderdeel van religieuze praktijken om gevoelens van transcendentie op te wekken die vergelijkbaar zijn met bijna-doodervaringen.. Er is geen manier om de ervaring met dieren te onderzoeken, en het redden van een patiënt op de deur van de dood is veel belangrijker dan hen te interviewen over hun BDE.. In een fascinerende nieuwe studie werden BDE-verhalen linguïstisch vergeleken met anekdotes van drugervaring om een drug te identificeren die een ervaring veroorzaakt die het meest lijkt op een bijna-dood ervaring.. Hoewel de verhalen open-end subjectieve rekeningen vaak gegeven vele jaren na het feit, de taalkundige analyse gericht op niet alleen een specifieke klasse van drugs, maar ook een specifieke drug als het veroorzaken van ervaringen zeer vergelijkbaar met BDE ‘ s.. Deze nieuwe studie vergeleek de verhalen van 625 personen die BDE meldden met de verhalen van meer dan 15.000 personen die een van de 165 verschillende psychoactieve drugs hadden gebruikt.. Om BDE ‘ s te vergelijken met drugservaringen, maakten de onderzoekers gebruik van een grote verzameling anekdotes die gevonden werden in de Erowid Experience Vaults, een open-source verzameling accounts die ervaringen uit de eerste hand beschrijven met drugs en verschillende stoffen.. Er werden weinig overeenkomsten gevonden wanneer de rekeningen van een stimulerend middel met een ander werden vergeleken binnen dezelfde klasse van stimulerende middelen, en er werden weinig of geen overeenkomsten gevonden tussen rekeningen van ervaringen met stimulerende middelen en bde ‘ s. Hetzelfde gold voor depressiva.. Toen herinneringen aan drugseffecten werden vergeleken met BDE ‘s, hadden verhalen over hallucinogenen en psychedelica de grootste overeenkomsten met BDE’ s, en het medicijn dat de grootste gelijkenis met BDE ‘ s scoorde was het hallucinogeen ketamine.. Het woord dat het sterkst vertegenwoordigd is in beschrijvingen van zowel BDE ‘ s als ketamine ervaringen was “realiteit”, wat het gevoel van aanwezigheid benadrukt dat gepaard gaat met BDE ‘ s. Hoog in de lijst van woorden die gemeenschappelijk waren voor beide ervaringen waren die gerelateerd aan waarneming (zaag, kleur, stem, visie), het lichaam (gezicht, arm, voet), emotie (angst) en transcendentie (universum, begrijpen, bewustzijn).. Dit maakt het des te opmerkelijker dat een taalkundige analyse van op deze manier verkregen verhalen onderscheid kan maken tussen verschillende drugklassen in hun overeenkomsten met BDE ‘ s.het koppelen van bijna-doodervaringen en de ervaring met het gebruik van ketamine is provocerend, maar het is verre van overtuigend dat beide het gevolg zijn van dezelfde chemische gebeurtenissen in de hersenen.. Omdat bijna-doodervaringen (BDE ‘ s) transformationeel kunnen zijn en diepgaande en blijvende effecten kunnen hebben op degenen die ze ervaren, waaronder een gevoel van onbevreesdheid over de dood, stellen de auteurs voor dat ketamine therapeutisch kan worden gebruikt om een BDE-achtige toestand te veroorzaken bij terminaal zieke patiënten als een “voorproef” van wat ze zouden kunnen ervaren, om hun angst voor de dood te verlichten.. Deze voordelen moeten worden afgewogen tegen de risico ‘ s van mogelijke ketamine bijwerkingen, waaronder gevoelens van paniek of extreme angst, effecten die het doel van de interventie zouden kunnen verslaan.

[Licht Klein x Reader] [Ikemen Prince][Fluff]Characters ↬Licht Klein x Fem! ReaderRating ↬T [Fluff] Tags ↬Fluffy goodnessWarning ↬Slight mention of depression, slight mention of Licht’s pastDescription ↬You’ve been in love with the sixth Prince of Rhodolite, Licht, for a couple months now. The hands...

[Licht Klein x Reader] [Ikemen Prince] [ Fluff]. “Licht, where are we going?. In the few months you’d been with Licht, he had shared more than a handful of his secrets with you.. But he didn’t need a moment alone anymore.. You, with your radiance that nearly blinded him when you two first met, he now found that he couldn’t live without it.. You looked up at your lover’s bashful but loving gaze, and a smile began forming on your face before you could even realize it.. You deserve a man who’s whole, happy, and able to give you everything you deserve without ever making you go through any pain because of him… The way things are now, I don’t know if I can promise that to you just yet,” a silence hung between the two of you, and then your lover continued.. Then, in one quick motion, he opened the latch on the box, revealing the most stunning bracelet you’d ever laid your eyes on.. “I know you feel that way, but you deserve better than me… you deserve someone good enough for you, so thank you for being patient with me.

Die Warmhaltetaktik mancher Männer erkennenDie Warmhaltetaktik mancher Männer ist ganz einfach. Sie schenken ihrer Flirtpartnerin immer wieder kleine Aufmerksamkeiten, machen Versprechen und Ankündigungen. Sie senden charmante Nachrichten per Whatsapp, um die Dame bei der Stange zu halten. Frauen,...

Dann meldet er sich wieder und überschüttet Sie mit Komplimenten und Schmeicheleien.. Sie sind gar nicht auf der Suche nach einer festen Partnerin.. Fall Sie für einen Mann auf Partnersuche die einzig Richtige sind, dann wendet er mit Sicherheit keine Warmhaltetaktik an.. Sobald Sie vorschlagen, sich mit ihm im echten Leben zu treffen, macht er einen Rückzug, meldet sich länger nicht mehr.. Sie verlieben sich nicht in Sie als Flirtpartnerin, aber verlieren wollen sie Sie auch nicht.. Machen Sie von Anfang an ganz klar, was Sie wollen und was nicht.. Am Besten telefonieren Sie mit dem Mann undverlieren Ihre Zeit nicht mit endlosem, nichtssagendem Chatten.Mehr zum Thema erfahren: Was und wie oft Sie in der Kennenlernphase schreiben sollten und was lieber nicht – Einige bewährte Tipps Zum Artikel. Will er nicht mit Ihnen sprechen, dann sagen Sie klar, dass Sie das seltsam finden.. Auf diese Weise vermeiden Sie es, sich unnötig zu verlieben und auf seine scheinbaren Komplimente hereinzufallen.. Erfahren Sie mehr über die Warmhaltetaktik von Männern und Frauen:Warmhaltetaktik der Männer: Mit Benching Frauen in der Warteschleife halten … mehr erfahren

Updated on: July 26, 2022 by Esji Black Clover Personality Quiz 👆 Black Clover has been successful in continuously impressing it’s fans and creating a very loyal fanbase because of its amazing storyline and a huge number of characters that are unique in their own way. Keeping that in mind, we have c...

She’s secretly in love with Asta.. Despite his kind and caring nature, Julius can’t help show his excitement when anyone talks about magic.. She loves sharing her food with her squad members and makes sure they’re eating well .. She’s shown to be a very caring person as she always helps Noelle whenever she’s having some problems .. As she’s greatly obsessed with Yuno, she’s also very protective of her.

Your skin is an amazing thing-not only is it the largest organ of the body, but it also helps you regulate body temperature and keeps out harmful microbes and other elements, among other tasks. It's also one major thing that makes all of us unique-and that includes different skin growths.Skin tags a...

Skin tags and moles are two major growths can can pop up on the surface of your skin, and luckily, they're usually benign (though sometimes annoying).. Here's what you need to know about the differences between skin tags and moles, including when they should be removed and how it's typically done.. Skin tags are technically known as acrochordons, and they're small, benign skin growths, according to the American Osteopathic College of Dermatology (AOCD).. So, with larger bodies, skin tags can grow between folds of skin.. You can also have common moles, which are smaller and more uniform, or atypical moles (known as dysplastic nevi) which means they're larger than common moles and have some irregularities, like varied colors and irregular edges.. Also important: Moles can be cancerous too, known as melanoma-it's the most dangerous form of skin cancer and can (rarely) pop up in an existing mole or from a patch of previously clear skin.. Moles, as with skin tags, can be the result of genetics, says Dr. Stevenson.. In some cases, because skin tags are closely associated with larger bodies, it's also possible that many skin tags on one person could be a sign of diabetes or other medical conditions associated with higher weights, says Dr. Zeichner.. Any of those changes in a mole could mean the presence of skin cancer, and so the mole in question would need to be removed and examined.. To be clear, skin tags don't need to be removed unless they are causing discomfort to the patient, and moles only need removal if a dermatologist finds them concerning.. Three options for mole removal include: punch biopsies, shave biopsies, and surgical excisions, Ata Moshiri , MD, a board certified dermatologist specializing in skin cancer treatment at University of Washington Medicine, previously told Health.. In mole removals where skin cancer is detected, more than just the mole is removed.

Videos

1. Bestaan bijna-dood-ervaringen? (3/5)
(Universiteit van Nederland)
2. Jan-Willem van Aalst – De prijs voor blijvende vrede
(Miracles in Contact)
3. Swami Purnachaitanya over verlichting en je innerlijke kracht | KUKURU #139
(KUKURU)
4. Een opmerkelijke spirituele ervaring op 22-jarige leeftijd - Kosmologie, kwantumfysica de aard
(NDE Accounts - Afterlife Stories)
5. HELMUT GOMBOCZ tells about his near-death experiences
(Menschen im Porträt TV)
6. Koos Janson: Maak ruimte voor de waarheid!
(NonDualiteit)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 10/02/2022

Views: 5515

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.